Neasistovaným porodem se myslí porod, kdy se žena rozhodne rodit doma bez přítomnosti a pomoci zdravotníka (lékaře či porodní asistentky). Neasistovaný porod je také nazýván svobodným porodem. Neasistovaný porod (dále NP) se netýká porodů, které proběhnou před plánovaným příchodem zdravotníka z důvodu jeho rychlosti nebo načasování kontaktu se zdravotníkem.

Statistiky plánovaného NP bez přítomnosti zdravotníka nejsou v této chvíli v ČR dostupné.

Bylo identifikováno pět důvodů pro výběr NP (Holten a kol., 2016). Patří sem:

 • Touha převzít plnou zodpovědnost sama za sebe.
 • Odmítnutí lékařského modelu péče.
 • Pocit, že porod v nemocnici je riskantní.
 • Víra, že skutečná volba se může stát jen doma.
 • Vnímání porodu jako intimního.

Zdá se, že je to volba, která je nejčastěji založena na myšlence, že matky zůstaly v lékařském modelu péče naprosto bez hlasu. Je to také volba založená na pohledu na svět říkajícím, že narození je neodmyslitelně bezpečné a že zdravotní interference skutečně představuje větší riziko pro normální porod. Nedostatek důvěry v systém se dle studie jeví jako základní prvek mnoha žen, které se rozhodnou mít NP.

Je jen malé procento žen, které se rozhodnou pro neasistované zrození, přesto ale duly bývají někdy požádány, aby se těchto porodů účastnily. Existuje určitá nejasnost ohledně toho, zda se jedná o něco, co by duly dělat měly, nebo nikoliv. Toto stanovisko se může lišit organizace od organizace, v závislosti na tom, zda mají nebo nemají pocit, že jejich certifikované duly jsou kompetentní k tomu, aby se účastnily porodu bez pomoci. Účelem tohoto příspěvku je objasnit nový standart, jak nahlížet na tuto problematiku.

Ti, kteří propagují NP, říkají, že tato praxe nabízí matkám přirozený způsob uvítání dítěte do světa bez vnějších vlivů. Ženy, které se pro NP rozhodnou tak mohou činit, protože se necítí být podporovány a respektovány ve svých rozhodnutích ohledně své péče v porodnictví nebo porodní asistenci, kterou mají k dispozici. Bývají to také ženy, které nemají potřebu mít nikoho jiného u porodu a mají naprostou důvěru ve svou schopnost porodit své dítě samy.

Zatímco žena má právo na autonomii a svobodné rozhodnutí o místě a způsobu porodu, lékařské a porodní asociace obecně považují NP za rizikovou praxi jak pro matku, tak pro dítě. Nicméně NP je naprosto legální a legitimní informovaný výběr pro ženu v ČR. Ženy nejsou povinny přijmout během porodu žádnou zdravotní nebo porodní asistenci nebo ošetření a nemohou být nuceny péči přijmout, pokud na toto rozhodnutí mají mentální kapacitu.

Praxe NP

Neexistuje jednoznačný výzkum, který by přesně ukázal, kolik žen prožije svobodný porod. Podle zahraničních statistik je přibližně 1% dětí narozeno doma a NP tvoří velmi malé procento z toho 1%. Nejlepší odhad byl každý rok mezi 5.000 a 8.000 NP narozených v USA. Existují také různé definice NP nad rámec toho, co bylo výše uvedeno. Někteří rodiče mají pocit, že prostě porodit bez poskytovatele zdravotnické péče (lékař, PA) je dostačující, zatímco jiní uvnitř této komunity budou tvrdit, že zaměstnání kohokoli, kdo by měl být u narození, včetně duly, vytváří nepřirozené prostředí a tím narušuje proces porodu. (Freeze, 2008).

Duly a NP

Účast na svobodném porodu byla kontroverzním tématem pro mnoho dul a organizací. V on-line anketě provedené v Kanadě v roce 2007 odpovědělo na otázku, jestli by se účastnily NP, téměř 70% dul, že ano, ale 30% z nich uvedlo, že by se zúčastnily pouze pokud budou matku velmi dobře znát. Zbytek se odvolával na právní, certifikační nebo bezpečnostní důvody, proč se nezúčastnit.

Podle ankety pro AmmaDula Akademii mezi českými dulami by se 52% dul NP nezúčastnilo, 48% ano. Mezi odpověďmi pro neúčast převládalo zdůvodnění, že by dula nešla, protože se v tom necítí dobře, má osobní důvody a chce se cítit komfortně (28%), téměř 20% by nešlo z odborných důvodů, více než 4% pak proto, že jim to nedoporučuje profesní organizace. Mezi důvody pro přítomnost u NP absolutně převážilo, že ženy by měly mít podporu duly nezávisle na jejich prostředí porodu (35%), 13% dul pak svou přítomnost u NP podmínilo velmi dobrým vztahem s matkou (stejně jako v kanadské anketě v roce 2007).

Zatímco mnohé duly deklarují, že podporují rozhodnutí matky a její právo rozhodnout se, kde chce porodit, a chápou, že podpora „pracovní síly u porodu“ může být prospěšná, jsou obezřetné ohledně toho, zda se samy zúčastní NP.

AmmaDula Akademie respektuje a vždy bude respektovat právo žen na to, aby si vybraly, kde a s kým porodí. Stejně tak ctíme individualitu každé jednotlivé duly, její právo na rozhodnutí, jestli se v doprovázení žen u NP cítí dobře, nebo nikoli. Je velmi důležité neopomíjet psychohygienu každé duly a jasné nastavení hranic, které máme každá jinde. Cítíme, že je zásadní, aby si každá dula sama a upřímně odpověděla na níže uvedené otázky, než se pro doprovázení k NP rozhodne (stejné otázky by si ale podle AmmaDula Akademie měla zodpovědět úplně každá dula, protože i porod plánovaný v porodnici může skončit před příjezdem zdravotníka a duly se v takových situacích musí cítit bezpečně).

Být přítomna u plánovaného NP také není nezákonné.

Z pohledu práva dula není lékařem ani jiným zdravotnickým pracovníkem ve smyslu zákonů 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb., nevykazuje ani vzdělání, ani praxi požadovanou těmito zákony pro výkon zdravotnických povolání. Dula by měla též důkladně znát povinnosti uložené obecně závaznými předpisy pro případy nouze. §207 Trestního zákona (Neposkytnutí pomoci) stanoví v odst. 1, že kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Zpřísněná pravidla pro „profesionály“ stanoví odst. 2 téhož paragrafu, podle kterého kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Na duly jako na nezdravotníky se patrně bude vztahovat jen první odstavec. I tak však musí vzít tuto povinnost v potaz, například dojde-li u klientky k náhlému kritickému vývoji a je zapotřebí okamžitě zakročit. Od duly jakožto přinejmenším informovaného laika bude patrně požadováno, aby se neomezila pouze na telefonické přivolání záchranné služby, ale též aby sama poskytla určitou základní nouzovou zdravotní pomoc.

Toto se vztahuje také na partnera. Nemá to ale za cíl partnerům zabránit v podpoře ženy, ale musí si být jisti, že nebudou přebírat roli zdravotníka/porodní asistentky tím, že budou vykonávat jejich funkci a sledovat, jak porod probíhá. Partneři/rodinní příslušníci/duly mohou být přítomni, ale nemohou převzít roli lékaře nebo registrované porodní asistentky a poskytovat v průběhu porodu lékařskou péči.

Mnoho nových porodních profesionálů (porodních a poporodních dul, lektorek, laktačních poradkyň) se obává své odpovědnosti, zejména pak u NP. Vyskytla se dokonce myšlenka, že přítomnost duly u porodu dává matce „falešný pocit bezpečí“. Pokud tomu tak je, máme za to, že dula při předporodní přípravě neodvedla dobrou práci a možná by měla zvážit a konzultovat své chápání dulích kompetencí u porodu. Všichni zúčastnění musí mít vždy na paměti, že porodní/poporodní dula, porodní pedagogové a lektoři ani laktační poradkyně neprovádějí žádné klinické úkony (jako je například měření krevního tlaku, naslouchání srdeční činnosti dítěte, provedení vaginálních vyšetření atd.). To je výhradně odpovědnost porodní asistentky nebo lékaře zvolených matkou. Porodní profesionálové neposkytují při porodu žádnou lékařskou pomoc. Jejich úkolem je informovat matku, pokud si informace vyžádá, a podporovat ji při jejích volbách. Nikdy by neměla existovat situace, kdy by porodní profesionál byl považován za klinicky odpovědného nebo zodpovědného za výsledky, či taková situace, kdy od něj bude klientka vyžadovat zhodnocování situace.

Bohužel pro porodní porfesionály v České republice není k dispozici adekvátní pojištění jejich péče. Je tomu tak zejména proto, že jejich profese nejsou dostatečně legislativně ukotveny. V zahraničí některé pojišťovací společnosti nabízejí pojištění pro duly, které samo o sobě dostatečně ukazuje, jaké kompetence dula má a jaké jí naopak nepřísluší (jako dula se například v UK můžete pojistit pro práci s aromaterapií a s rebozem pro případ, že byste tímto jakkoli poškodila klientku, ale nelze se pojistit na úkony, které jsou v kompetenci zdravotníků – zkrátka je dula neprovádí!).

Certifikované duly AmmaDula Akademie podporují práva žen na autonomii a svobodnou volbu. Duly AmmaDula Akademie si jsou vědomy toho, že volba ženy na NP je právoplatná a že žena přebírá plnou zodpovědnost za způsob a místo porodu, rodičovství nebo způsob stravování a životního stylu, který považuje za správné pro sebe a své dítě. Duly AmmaDula Akademie nabízí matce a/ nebo rodičům praktickou a emocionální podporu, která vyplývá z jejich vlastních rozhodnutí, ale ne rady. Dula může rodiče nasměrovat na zdroje informací a zdroje, které vychází ze znalostí a zkušeností duly tak, aby rodiče mohli učinit informovaná rozhodnutí, která jsou pro ně ta správná. Jakýkoli druh lékařské nebo klinické pomoci je v rozporu s Kodexem AmmaDula Akademie, který Dula při své registraci podepsala.

Doporučení AmmaDula Akademie

AmmaDula Akademie, stejně tak jako jiné světové dulí organizace (Doula UK, DONA), k neasistovaným porodům nezaujímá postoj ani názor. Nicméně dulám AmmaDula Akademie je důrazně doporučeno zvážit všechny pro a proti přítomnosti u plánovaného neasistovaného porodu.

Certifikovaná dula AmmaDula Akademie by si před tím, než přijme svou přítomnost u NP měla zodpovědět na tyto důležité otázky:

 • Je ode mě očekáváno, že budu provádět jakékoli úkony, které jsou v rozporu s Kodexem ADA, jako je sledování průběhu porodu, kontrola srdečních ozev nebo sledování případných komplikací a vyhodnocování průběhu porodu atd.?
 • Rozumím právním pravidlům v případě NP, včetně odpovědnosti porodní asistentky podle Vyhláška MZČR č. 55/2011 Sb.?
 • Mohlo by být sociálním pracovníkem, vymahatelem práva či poskytovatelem péče vnímáno, že jsem převzala roli porodní asistentky?
 • V případě nepříznivého výsledku porodu – mohla by mít nejbližší rodina nebo poskytovatel zdravotní péče za to, že jsem zodpovědná? Může se to stát i v případě, že nebudete brána, že jste převzala roli porodní asistentky, protože možná budete vnímána jako iniciátor volby NP a můžete být vnímána, že jste k tomu matku přesvědčila.
 • Jsem připravena se vypořádat s jakýmikoli možnými důsledky takového obvinění ať už je k tomu důvod či nikoli?
 • Mám možnost požadovat právní pomoc v případě sporu? Zatímco AmmaDula Akademie je schopna poskytnout emocionální podporu svým dulám a členům, není schopna poskytnout právní ochranu.
 • Litovala bych v případě kritické situace a nepříznivého výsledku svého rozhodnutí být přítomna NP?

S láskou Vaše

Zdroje:
https://www.trainingdoulas.com/doula-2/doula-professional/doula-support-during-unassisted-childbirth/
Holten, L. (2016). Women׳s motivations for having unassisted childbirth or high-risk homebirth: An exploration of the literature on ‘birthing outside the system’, Midwifery , Volume 38 , 55 – 62
Nolan M. (2008). Freebirthing: why on earth would women choose it? Practicing Midwife. 11(6):16–8.
Freeze, R. (2008). Born free: unassisted childbirth in North America. University of Iowa Retrieved online: http://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1387&context=etd
http://www.mothering.com/forum/228-birth-professionals-archive/654678-doulas-would-you-attend-unassisted-birth.html#/topics/654678
http://childbirthinternational.com/faq/faq-legal/
https://www.surveymonkey.co.uk/r/QHQRWNV